Husets Regler

Medlemmet forpligter sig gennem medlemsbetingelserne til at efterleve husets regler, som er gældende for Sparta Atletik & Løb.

Træning uden opsyn

Sparta vil gerne sikre at træningsudstyr og -faciliteter behandles korrekt, så vi alle kan få glæde af det i lang tid.

 • Medlemmet må ikke træne på Spartas indendørsområder uden for holdtræningen, medmindre medlemmet er kategoriseret som eliteudøver jf. medlemsbetingelserne. Medlemmet kan anvende den udendørs løbebane og stadion uden for planlagt holdtræning, dog ikke i tidsrummet kl. 16 – 19.

 • De udendørs træningsmaskiner kan frit benyttes af medlemmet, men Spartas indendørs styrketræningsfaciliteter er forbeholdt eliteudøvere. Ved anvendelse af træningsmaskiner og -udstyr forpligter medlemmet sig til at anvende maskinerne efter anvisningerne.

 • Hvis medlemmet træner på et atletikhold og er forhindret i at deltage til en given træning, er medlemmet forpligtet til at meddele dette til træneren inden træningen.

  Hvis medlemmet udebliver fra træning uden at meddele dette til træneren i mere end en måned, forbeholder Sparta sig retten til at fjerne Medlemmet fra det/de pågældende hold. I tilfælde af, at der er venteliste på det/de pågældende hold, har medlemmet ikke ret til at få sin plads tilbage og skal i stedet skrive sig på ventelisten.

 • Al træning i Sparta Hallen og på indendørs træningsmaskiner skal ske med rene sko, sokker eller i bare tæer.

  Ved alle DM-arrangementer (løb og stævner) skal Medlemmet altid stille op i Sparta klubtøj.

  Hvis Sparta har betalt medlemmets deltagelse i et løb skal medlemmet ligeledes deltage i Sparta klubtøj.

  Deltager Medlemmet i et atletikstævne skal Medlemmet også deltage i Sparta klubtøj, medmindre medlemmet har indgået anden aftale via en personlig kontrakt med Sparta.

  Medlemmet må ikke modificere Spartas konkurrencedragt med yderligere branding eller lignende.

   

Spartas arealer

Vi har alle et ansvar for at klubben holdes ren og pæn, så vi har lyst til at opholde os på områderne – både under og uden for træningen.

 • Medlemmet er forpligtet til at rydde op efter sig selv. Dette gælder både i forbindelse med medlemmets træning og ved al ophold på Spartas arealer, herunder i klublokalet.

  I Sparta støtter vi op om miljøet og affaldssorterer vores affald. Vi har på vores indendørsarealer, flere steder opsat skraldespande til bl.a. plast, papir, metal, bioaffald m.v. Vi indsamler desuden pant. Som medlem ønsker vi. at du støtter op om dette tiltag og hjælper os med at affaldssortere.

 • Medlemmet må opholde sig i klublokalet og i køkkenet i løbet af Spartas åbningstider, dog ikke hvis disse er booket til arrangementer. Ved ophold i lokalerne skal medlemmet respektere andre medlemmer og/eller Spartas personale, der også anvender lokalerne. Der henstilles derfor til et hensynsfuldt lydniveau og adfærd.

 • Medlemmet kan ikke låne og/eller leje klublokalet og køkkenet til private arrangementer.

  Lokalerne kan kun lånes til private arrangementer af medarbejdere, der er ansat minimum halv tid. Klublokalet og køkkenet kan derudover lånes og/eller lejes til Sparta-relaterede møder, foredrag eller klubaftener af bestyrelsen, udvalgene, samarbejdspartnere og trænere.

  Ved lån af klublokalet og køkkenet skal alle henvendelser ske til kontoret, Vanessa Diaz. Er lokalerne ledige, så anmodningen kan efterkommes, aftales i hvert enkelt tilfælde det præcise tidspunkt for overtagelse og aflevering af lokalerne, og låneren får udleveret et eksemplar af ordensreglementet for brugen af lokalerne. De praktiske detaljer aftales også med Vanessa Diaz.

 • Det er ikke tilladt for medlemmet at lukke ikke-medlemmer ind på Spartas arealer, medmindre det sker ifm. prøvetræninger, foreningsarrangementer eller lignende.

 • Sparta bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade. Det anbefales, at værdigenstande ikke efterlades uden opsyn på Spartas arealer

Rusmidler & Doping

Sparta værdsætter sporten og har en nultolerance overfor narkotika og doping og opfordrer til et minimalt brug af alkohol og nikotin.

Det skyldes at Alkohol, nikotin og andre rusmidler er stærkt afhængighedsskabende og ser ud til at forringe søvnen og have andre negative effekter på restitutionen, præstationsevnen og træningseffekten.

 • Det er ikke tilladt for medlemmer under 18 år at indtage alkohol på Spartas indendørs- og udendørsarealer eller på fællesture med Sparta som f.eks. stævner og træningslejre. En overtrædelse af ovenstående vil medføre at Sparta kontakter forældre/værge og en evt. hjemsendelse vil være for egen regning.

  Er du over 18år skal en evt. begrænset indtagelse af alkohol gøres med omtanke til stævner og på fællesture og aldrig hvor der foregår sportslige aktiviteter.

  Uanset alder anser Sparta det som uacceptabelt, hvis man møder beruset op til træning eller konkurrence.

  Specielle skærpede regler sat op ifm. forskellige arrangementer skal respekteres uagtet ovenstående ordlyd.

 • Spartas indendørs- og udendørsarealer er røgfrie og frie for brug af andre nikotinholdige produkter som f.eks. snus. Det betyder, at det ikke er tilladt at ryge eller indtage andre nikotinholdige produkter på Stadion, i Klubhuset eller i Sparta Hallen.

  På fællesture med Sparta er det ikke tilladt at ryge eller indtage andre nikotinholdige produkter, hvis man er under 18 år – heller ikke udenfor stævne – og træningsområdet. Er man over 18 år er det ikke tilladt at ryge eller indtage andre nikotinholdige produkter indenfor stævne – og træningsområde, og der opfordres kraftigt til en total afholdelse, når man er afsted med Sparta eller repræsenterer Sparta.

  Specielle skærpede regler sat op ifm. forskellige arrangementer skal respekteres uagtet ovenstående ordlyd.

 • Sparta har en nultolerance for brug af narkotika. Det er på ingen måde tilladt at indtage narkotika på Spartas indendørs- og udendørsarealer. Det er heller ikke tilladt at møde påvirket op til Spartas træninger, arrangementer, eller i andre sammenhænge opholde sig på Spartas arealer påvirket af narkotika.

  På fællesture med Sparta, såsom til stævner og tæningslejre, er der også en nultolerance overfor narkotika.

 • I Sparta sætter vi respekt for konkurrencen og reelle præstationer i sporten højt, derfor tager Sparta også afstand fra en hver brug af doping hos vores medlemmer – og ikke kun for vores Eliteudøvere. Spartas medlemmer er gennem medlemsbetingelserne forpligtet til at overholde Anti Doping Danmarks til en hver tid gældende retningslinjer og politikker for doping, herunder Dopinglisten, som kan findes på Anti Doping Danmarks App.

  Det er til enhver tid medlemmets ansvar at have kendskab til og overholde dopingreglerne. Har man af helbredsmæssige årsager (f.eks. ved Astma) brug for en dispensation for sin astma medicin, så er det Medlemmets eget ansvar at søge dispensation hos Anti Doping Danmark.

  Alle medlemmer er forpligtet til at deltage i de dopingkontroller, som de bliver udtaget til uanset tid og sted.

  Bevises et medlem positiv for doping udelukkes medlemmet fra Sparta med øjeblikkelig virkning ligesom at Medlemmets resultater vil blive slettet.

Et trygt miljø

I Sparta skal vi have et trygt miljø, hvor hverken vores medlemmer, ansatte eller forældre skal opleve diskrimination, stødende kommentarer eller krænkende adfærd i klubben.

 • Sparta støtter op om inklusion, og at alle der brænder for atletik og løb skal have lov til at dyrke det – ligegyldigt køn, etnicitet, nationalitet eller evt. handikap. Det er derfor vigtigt for os, at vi I klubben altid holder den gode tone og at alle behandles og bydes velkomne på ligeværdig fod.

  Sparta accepterer derfor ikke racisme eller diskrimination, hverken fra vores trænere, ansatte eller medlemmer.

 • Sparta har en nul tolerance overfor mobning. Hvis nogen bliver udsat for mobning og drilleri, beder vi medlemmet eller forældrene om at henvende sig til deres træner eller kontoret (Camilla for Atletikmedlemmer eller Christian for Løbsmedlemmer), der vil tage hånd om problemet.

 • Sparta vil gerne fremme den gode atmosfære og sammenhold. Støt og respekter hinanden og anerkend gerne når dine holdkammerater og konkurrenter præsterer godt.

  Ligeså forventer Sparta at klubbens trænere, ledere og medlemmer, aldrig adresserer eller kommunikerer upassende emner eller på anden vis kommer med seksuelle, stødende, nedladende eller upassende kommentarer til andre – hverken til andre medlemmer af klubben eller konkurrenter.

 • Da Sparta er en idrætsforening, vil visse typer af kropskontakt være naturlige – både blandt medlemmerne såvel som træneren der underviser. For træningen såvel som det sociale sammenhold er det derfor vigtigt, at man ikke frygter seksuelle beskyldninger ved berøringer, der er en del af træningen eller stævnesammenhæng. Der skal derfor være plads til at give et sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til hinanden. Der kan også opstå situationer, hvor træneren skal hjælpe med at udføre bestemte træningsbevægelser eller af sikkerhedsmæssige grunde må gribe eller holde medlemmer.

  Det skal dog også tydeliggøres at berøring af seksuel karakter eller berøring af seksuelle områder som skridt og bryster til en hver tid er fuldstændig uacceptabelt, ligesom en hver anden fysisk berøring der overskrider medlemmets grænser for, hvad der er i orden.

 • Det er ikke acceptabelt, at en træner såvel som et andet medlem af det modsatte køn opholder sig i omklædningsrummet, når andre medlemmer klæder om eller er i bad.

 • Når man bliver ansat som træner eller valgt som leder i Sparta med direkte kontakt med børn og unge under 15 år, indhenter klubben børneattesten for pågældende hos Det Centrale Kriminalregister. Sparta indhenter herefter løbende aktuelle børneattester ca. hvert 3. år.

  Derudover tillader Sparta ikke deres trænere eller ansatte at have et seksuelt eller romantisk forhold med medlemmer under 18 år, da det er strafbart at have et seksuelt forhold med en ung under 18 år, hvis man er træner eller er leder for pågældende.

 • Vi har alle et ansvar for at sikre et godt og trygt miljø i Sparta. Det er derfor også vigtigt, at Sparta bliver gjort opmærksom på hændelser der potentielt kunne være eller er seksuelle krænkelser. I sådanne tilfælde beder vi om, at Spartas Atletik- eller Løbsudvalg kontaktes og gøres opmærksom på hændelsen. Udvalgene har pligt til at tage alle henvendelser seriøst og reagere hurtigt og diskret på dem.

  I tilfælde af sådanne hændelser henviser vi derudover til Dansk Idræts Forbunds kampagne for seksuelle krænkelser i idrætsforeninger ’Når Grænser Brydes’, hvor man kan finde hjælp og vejledning for, hvordan man skal agere, hvis man får viden om eller selv oplever seksuelle krænkelser.

  Hvis udvalgene får en henvendelse om en hændelse af seksuel krænkelse, kontaktes DIF for konsulentbistand så vi bedst muligt håndterer den pågældende hændelse.

 • Som idrætsforening hører Sparta under Dansk Idræts Forbunds whistleblower ordning, der varetages af den Etiske Komité. Her har medlemmer, forældre, ansatte og trænere mulighed for at indberette, hvis der sker nogle lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold, som kan have påvirkning på organisationen eller afgørende betydning for enkeltpersoners liv. Den Etiske Komité behandler alt fortroligt.