Vedtægter

Vedtaget ved den ordinære generalforsamling i Sparta d. 28. februar 2024.

 • Foreningens navn er Sparta Atletik & Løb. Foreningen er stiftet den 8. november 1898, og har hjemsted på Østerbro i København.

 • Foreningens formål er at fremme og udvikle atletik og løb som elite- og breddeidræt til glæde for medlemmer i alle aldre og medvirke til opfyldelse af individuelle sportslige mål. I forlængelse heraf arrangerer foreningen idrætsaktiviteter til gavn for både medlemmer og for offentligheden. Foreningen yder tillige operatør- og konsulentbistand for tredjepart i forbindelse afvikling af idræts- og kulturarrangementer.

  Foreningen er politisk uafhængig, men søger sine interesser gennemført gennem frivillige og politiske organer i den udstrækning, det efter foreningens skøn findes relevant eller egnet til formålet.

 • Foreningen er medlem af de landsdækkende atletik- og idrætsforbund, som efter bestyrelsens skøn fremmer foreningens formål og medlemmernes interesser bedst muligt.

 • Alle, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som medlemmer af foreningen. Medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter samt bestemmelser og regler fastsat af en idrætslig organisation, som foreningen er tilsluttet.

  Ved optagelse opgives navn, adresse, mail-adresse, telefonnummer og fødselsdato. Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen. Hertil kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer afgives til støtte for forslaget.

  Foreningen har flere forskellige typer af medlemskaber, der reguleres nærmere af medlemsbetingelserne. Prisen for de enkelte typer af medlemskab reguleres af generalforsamlingen, der ligeledes sætter grænserne for, hvad et medlem som minimum kan forvente at modtage under de forskellige typer af medlemskab. Det er bestyrelsen for foreningen, der fastsætter og tilpasser det præcise tilbud til de forskellige medlemstyper.

  Opsigelse eller ændring af type af medlemskab skal ske skriftligt til foreningens kontor, der fastsætter den nærmere procedure i forbindelse med dette.

  Opsigelse eller ændring af medlemskab kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opgradering kan ske med det samme. For gratis deltagelse i visse løbsarrangementer gælder en længere binding, der defineres i medlemsbetingelserne.

  Foreningens direktion kan fravige opsigelses- og bindingsperiode, hvis særlige forhold gør sig gældende. I forbindelse med ændring af typen af medlemskab skal medlemmets eventuelle restancer til foreningen afvikles.

 • Foreningskontingenter fastsættes for såvel aktive som passive medlemmer for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

  Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan fritage medlemmer for kontingentbetaling efter ensartede objektive kriterier.

 • Et medlem kan udelukkes midlertidigt for en periode på op til tolv måneder eller kan ekskluderes, hvis vedkommende handler til skade for foreningen, eller hvis vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. Eksklusion indebærer, at medlemskabet ophører straks. I sager om midlertidig udelukkelse og eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

  I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at bestyrelsens afgørelse prøves på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. Såfremt den ekskluderede ønsker at benytte sig af denne mulighed, skal anmodning herom fremsættes til bestyrelsen inden fire uger efter, at eksklusionen er meddelt. Bestyrelsens afgørelse om eksklusion gælder, selvom den er krævet indbragt for generalforsamlingen, medmindre bestyrelsen bestemmer andet.

  Generalforsamlingen kan godkende bestyrelsens beslutning om eksklusion med almindeligt flertal.

  Hvis et ekskluderet medlem senere anmoder om optagelse i foreningen, afgør bestyrelsen spørgsmålet.

 • Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

  Generalforsamlingen vælger for to år ad gangen en bestyrelse på 8 medlemmer, som skal varetage foreningens ledelse mellem de ordinære generalforsamlinger og arbejde for fremme af foreningens formål. Bestyrelsen består af formand, næstformand, 2 repræsentanter fra atletikudvalget og løbsudvalget jf. §8 samt 2 menige medlemmer. I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

  I ulige år vælges formand for bestyrelsen, formand for løbsudvalg, næstformand for atletikudvalg samt 1 menigt medlem og 1 suppleant for denne. I lige år vælges næstformand for bestyrelsen, formand for atletikudvalg, næstformand for løbsudvalg samt 1 menigt medlem og 1 suppleant for denne.

  Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen skal ansætte en administrerende direktør til at forestå den daglige drift af foreningen med reference til bestyrelsen og i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer.

  Ledelsen kan uden generalforsamlingens godkendelse indgå økonomiske dispositioner, der er indeholdt i det godkendte budget samt sædvanlige økonomiske dispositioner, der ikke står i misforhold til foreningens økonomi.

  Ledelsen kan ligeledes foretage større økonomiske dispositioner, der ikke er indeholdt i godkendte budgetter, såfremt der er tale om dispositioner, hvor tredjemand bærer den økonomiske risiko, eksempelvis i forbindelse med arrangementer afholdt for tredjemand for dennes risiko.

  Generalforsamlingen skal godkende køb og salg af fast ejendom samt pantsætning af fast ejendom og opsigelse af lejekontrakten for grunde, hvor foreningen har opført fast ejendom.

 • Foreningen tegnes af formanden og den administrerende direktør i forening eller formanden eller den administrerende direktør med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 • Foreningen har følgende 4 faste udvalg: atletikudvalget, løbsudvalget, arrangementsudvalget og stævneudvalget.

  Mindst 14 dage før den ordinære generalforsamling kan hvert af udvalgene indkalde til et åbent møde, hvor alle interesserede medlemmer kan deltage og har lejlighed til at ytre sig. Bestyrelsesformanden, formanden for atletikudvalget og formanden for løbsudvalget aflægger en beretning for udvalgenes arbejde det seneste år på generalforsamlingen.

  Atletikudvalget og løbsudvalget består af en formand, en næstformand samt op til 6 menige medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at udvalgsformand og næstformand vælges et år forskudt, ligesom 3 af udvalgets menige medlemmer er på valg på foreningens generalforsamling i lige år, og de øvrige 3 i ulige år. Udvalgsformanden og næstformanden for atletikudvalget og løbsudvalget repræsenterer udvalgene i bestyrelsen. Udvalgene kan efter behov oprette underudvalg og heri optage medlemmer uden for udvalget.

  Atletikudvalget har ansvaret for koordineringen af de daglige træningstilbud for foreningens atletikmedlemmer herunder særligt elite- og ungdomsaktiviteter. Det skal tilstræbes, at der i udvalget sidder elite-, ungdoms- og trænerrepræsentanter.

  Løbsudvalget har ansvaret for de daglige træningstilbud m.v. til foreningens løbsmedlemmer, herunder særlige træningstilbud i forbindelse med foreningens løbsarrangementer, samt for deltagelse ved senior- og veteranmesterskaber m.v.

  Arrangementsudvalget og stævneudvalget består af en formand og et ubegrænset antal medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. De to udvalg kan vælge at optage et eller flere medlemmer, enten som ad hoc-medlemmer i forbindelse med et enkelt projekt eller som faste medlemmer, såfremt de finder anledning hertil.

  Arrangementsudvalget har ansvaret for at arrangere fester og sociale aktiviteter m.v. for alle foreningens medlemmer. Stævneudvalget har ansvaret for forberedelse og afvikling af foreningens stævner og banemesterskaber. I foreningens budget kan der for hvert af de 4 faste udvalg fastsættes et puljebeløb, som udvalget kan disponere over uden bestyrelsens forudgående samtykke.

 • Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel ved elektronisk orientering til medlemmerne og ved opslag på foreningens hjemmeside. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen. Formandens beretning, indkomne forslag samt foreningens regnskab og budget vil senest 1 uge inden generalforsamlingen blive udsendt til medlemmerne på mail eller på anden vis gjort elektronisk tilgængeligt for medlemmerne.

  Det er alene aktive medlemmer, der har været medlemmer af foreningen fra årets begyndelse, og som ikke er i restance til foreningen, der har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelse og udvalg.

  Medlemmer, der er over 16 år, kan selv stemme på generalforsamlingen, imens stemmeretten for medlemmer, der endnu ikke er fyldt 16 år, udøves af forældre eller værge.

  Medlemmer, der er over 18 år, er valgbare til udvalg og bestyrelse, imens forældre eller værger for medlemmer under 18 år kan vælges i stedet for medlemmet selv.

  Medlemmer, som er ansat i foreningen som deres primære hverv, er ikke valgbare til bestyrelsesposter.

  Stemmeret kan kun udøves med 1 stemme ved personligt fremmøde på generalforsamlingen. Stemmeret kan ikke udøves pr. brev, mail eller ved fuldmagt. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at generalforsamlingen afholdes helt eller delvist via elektroniske medier.

 • Dagsorden for ordinær generalforsamling:

  1. Valg af dirigent

  2. Formandens beretning for det forløbne år forelægges til godkendelse. Formændene for udvalgene aflægger beretning.

  3. Regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse

  4. Fastsættelse af foreningskontingenter og forelæggelse af budget til godkendelse

  5. Behandling af indkomne forslag

  6. Valg af formand (i ulige år) / næstformand (i lige år) for bestyrelsen

  7. Valg af 1 menigt bestyrelsesmedlem og suppleant for denne jf. §7

  8. Valg af formænd / næstformænd for de faste udvalg på valg jf. §7 og §8

  9. Valg af de øvrige medlemmer af de faste udvalg

  10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter

  11. Valg af ekstern revisor jf. §12

  12. Evt. valg af ad hoc-udvalg

  13. Eventuelt

 • Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal indkalde hertil senest 3 uger efter, at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/6 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med forslag til vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling, eller i tilfælde af formandens afgang i en valgperiode.

  Indkaldelse, som skal indeholde begæring og forslag i sin helhed, foretages i øvrigt i overensstemmelse med §9.

 • Foreningens regnskab er kalenderåret. Driftsregnskab og status forelægges med revisorens påtegning til godkendelse på den ordinære generalforsamling.

  Foreningens regnskab revideres også af en statsautoriseret, registreret revisor.

 • Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden i overensstemmelse med de foranstående bestemmelser.

  Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 • Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en med henblik herpå særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 50% af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

  Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

  På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre. Beslutning herom kræver dog alene simpelt flertal.

  I tilfælde af foreningens opløsning, skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

 • Foranstående bestemmelser er gældende fra 28. februar 2022.

Vedtægter

Download Spartas vedtægter gældende fra den ordinære generalforsamling d. 28. februar 2024