Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2023

Alle medlemmer inviteres til den årlige, ordinære generalforsamling i Sparta Atletik & Løb tirsdag den 28. februar.

Det er igen tid til den ordinære generalforsamling, som i år finder sted tirsdag den 28. februar kl. 19.30 i Spartas klubhus (1. sal).

Dagsordenen følger klubbens gældende vedtægter, som kan findes her

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for det forløbne år forelægges til godkendelse. Formændene for udvalgene aflægger beretning.
 3. Regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse
 4. Fastsættelse af foreningskontingenter og forelæggelse af budget til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand (i ulige år) / næstformand (i lige år) for bestyrelsen
 7. Valg af 1 menigt bestyrelsesmedlem og suppleant for denne jf. §7
 8. Valg af formænd / næstformænd for de faste udvalg på valg jf. §7 og §8
 9. Valg af de øvrige medlemmer af de faste udvalg
 10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter
 11. Valg af ekstern revisor jf. §12
 12. Evt. valg af ad hoc-udvalg
 13. Eventuelt

Poster på valg

Der er som altid masser af muligheder for at engagere sig i Spartas bestyrelses- og udvalgsarbejde og være med til at gøre Sparta til en endnu bedre klub og et stærkt fællesskab.

Ifølge vedtægterne er der i år valg til følgende poster i bestyrelsen:

Formand for bestyrelsen, næstformand for atletikudvalget, formand for løbsudvalget samt 1 menigt medlem af bestyrelsen og 1 suppleant for denne.

Derudover skal der vælges 3-6 medlemmer til løbsudvalget og atletikudvalget. Der skal også vælges formand for arrangementsudvalget og stævneudvalget samt et ubegrænset antal medlemmer for de to udvalg. Endelig skal der vælges både en ekstern og interne revisorer.

Du kan se alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer og den nuværende sammensætning af udvalgene her.

 

Sådan stiller du forslag

Alle medlemmer kan stille forslag til generalforsamlingen. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 14. februar.

Forslag sendes til [email protected] eller afleveres på kontoret på adressen:

Sparta Atletik og Løb
Gunnar Nu Hansens Plads 11
2100 København Ø

Udsendelse af årsberetning, regnskab m.m.

Senest en uge inden generalforsamlingen udsendes den endelige dagsorden, indkomne forslag, årsberetning, regnskab og budget m.v. på e-mail til alle medlemmer.

Alle årsberetninger og regnskaber kan findes her.

Vel mødt!