Medlemsbetingelser

1. Generelt

Medlemskabet er en aftale mellem medlemmet og Sparta Atletik & Løb, Gunnar Nu Hansens Plads 11, 2100 København Ø, CVR: 10050979 (herefter Sparta).

Aftaler om medlemskab indgået i Sparta ved personlig henvendelse og via Spartas digitale kanaler (hjemmeside/app) indgås mellem en privatperson (herefter medlemmet) og Sparta.

Udover disse medlemsbetingelser vil medlemmet også være bundet af de til enhver tid gældende vedtægter som du finder her.

2. Medlemskabet

 • Ved oprettelsen af medlemskabet skal medlemmet oplyse sit navn, køn, fødselsdag, adresse, e-mail, telefonnummer og betalingsoplysninger. Hvis kontakt- eller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks ændres. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer skal foretages ved, at medlemmet logger ind på sin personlige profil. Det er medlemmets ansvar, at Sparta til enhver tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

  Et medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre end medlemmet. Medlemskabet giver medlemmet adgang til at benytte det udstyr og services, der er omfattet af medlemskabstypen.

 • Sparta tilbyder forskellige medlemskabstyper. Oversigt over Spartas gældende medlemskabstyper og deres vilkår findes her.

 • For at træne i Spartas atletikafdeling er det en forudsætning, at man er blevet optaget på et atletikhold og har modtaget skriftligt tilsagn herom. Uden et sådant tilsagn kan medlemskabet udelukkende anvendes til træning i Spartas løbsafdeling.

 • Medlemmet har igennem Sparta mulighed for at deltage i løb, der er klassificeret som et danmarksmesterskab (DM) af Dansk Atletik.

 • Hvis medlemmet er under 18 år eller umyndiggjort, skal medlemmets forældre eller værge give samtykke til oprettelsen af medlemskabet. Værgen indestår for, at den mindreårige overholder disse Medlemsbetingelser.

 • Al træning i Sparta sker på eget ansvar. Sparta kan ikke gøres ansvarlig for personskader, som pådrages under hændelige uheld under eller uden for holdtræningen. Sparta anbefaler derfor, at medlemmet tegner en privat ulykkesforsikring, så Medlemmet er dækket af de fornødne forsikringer i tilfælde af en ulykke.

 • Det er muligt for medlemmet at ændre medlemskabstypen med et varsel på løbende måned + 1 måned. Dog binder Medlemmet sig til en sammenhængende medlemsperiode på 4 måneder (løbende måned + 3 måneder), hvis Medlemmet har medlemskabstypen Sparta Klassisk og har tilmeldt sig Copenhagen Marathon eller Copenhagen Half Marathon gratis. Bindingsperioden kan ligge før, efter eller på begge sider af løbets afviklingsdag. Medlemmet skal have medlemskabstypen Sparta Klassisk på tidspunktet for afholdelsen af løbet for at kunne deltage gratis.

 • Det er muligt for medlemmet at sætte medlemskabet i bero. Medlemmet skal kontakte Spartas kundeservice for at sætte sit medlemskab i bero. Et medlemskab kan maksimalt være i bero i 6 måneder, medmindre andet er aftalt med Sparta. Hvis medlemmet har medlemskabstypen Sparta Klassisk og har tilmeldt sig Copenhagen Marathon eller Copenhagen Half Marathon gratis, kan medlemmet ikke sætte medlemskabet i bero før efter den 4 måneders bindingsperiode (løbende måned + 3 måneder) før og/eller efter løbets afviklingsdag.

 • Et medlemskab er løbende og fortsættes, indtil det opsiges i henhold til punkt 2.10. Sparta har ret til at ophæve Medlemmets medlemskab jf. Spartas vedtægter §6 med øjeblikkelig virkning, hvis medlemmet væsentligt misligholder sine forpligtelser gennem manglende betaling, misbrug af medlemskabet, brug af doping eller væsentlig misligholdelse af Husets Regler.

 • Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab med en opsigelsesperiode på løbende måned + 1 måned. Hvis medlemmet f.eks. opsiger sit medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni. Hvis medlemmet har medlemskabstypen Sparta Klassisk og har tilmeldt sig Copenhagen Marathon eller Copenhagen Half Marathon gratis, ophører medlemsskabet først efter den 4 måneders bindingsperiode (løbende måned + 3 måneder) før og/eller efter løbets afviklingsdag.

  Opsigelse skal ske via henvendelse til Spartas kundeservice. Medlemskabet er ikke opsagt før medlemmet har modtaget en skriftlig bekræftelse herpå.

 • Sparta forbeholder sig ret til at foretage ændringer i medlemskabstypernes indhold, holdudbud, åbningstider og medlemsbetingelserne, herunder også hvilke løb og prioriterede stævner, der er inkluderet i de enkelte medlemskabstyper.

  Ændringerne kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på Spartas hjemmeside, eller at medlemmet er blevet adviseret på mail.

3. Betaling

 • Medlemskabet betales månedligt via betalingstjenesteleverandøren. Det er medlemmets ansvar at sikre, at der til enhver tid er opgivet korrekte kortoplysninger på medlemmets personlige profil. Kortoplysningerne gemmes ikke i Spartas system, men direkte hos betalingstjenesteleverandøren. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, kan Sparta opkræve det til enhver tid gældende gebyr ved for sen betaling jf. 3.2.

 • Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, modtager medlemmet en rykker via e-mail. Der pålægges i den forbindelse et rykkergebyr. Ved manglende betaling over en længere periode anser Sparta dette som misligholdelse af medlemskabet.

  Sparta forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb samt rykkergebyr for sen betaling.

 • Priserne for de enkelte typer af medlemskaber besluttes af generalforsamlingen. Prisændringer kan tidligst træde i kraft 2 uger efter, at de har været annonceret på Spartas hjemmeside, eller at medlemmet er blevet adviseret på mail.

4. Husets Regler

 • Medlemmet er forpligtet til at efterleve de til enhver tid gældende Husets Regler samt anvisninger givet af Spartas personale. Husets Regler findes her. Såfremt medlemmet overtræder husets regler, udgør dette en misligholdelse af medlemskabet og medlemsbetingelserne og kan medføre ophævelse af medlemskabet.

5. Elite

 • Et medlem klassificeres som eliteudøver, når løbs- eller atletikchefen har meddelt dette til Medlemmet. Er medlemmet i tvivl om, hvorvidt det er eliteudøver, kan medlemmet kontakte løbs- eller atletikchefen herom.

 • Eliteudøveren må frit benytte sig af Sparta Hallen og styrketræningsrummet uden for deres holdtræninger, såfremt lokalerne ikke anvendes til andre holdtræninger.

 • Sparta tager afstand fra al brug af doping. Eliteudøveren såvel som medlemmet må derfor ikke være dopet på noget tidspunkt under medlemskabet. Sparta henviser til Anti Doping Danmarks til enhver tid gældende retningslinjer og politikker for doping, herunder Dopinglisten. Find Anti Doping Danmarks retningslinjer her.

  Testes et medlem positiv for doping, er medlemmet udelukket fra træning, indtil appelsagen er afsluttet. Er der herefter bevis for medlemmets brug af doping, udelukkes medlemmet fra Sparta med øjeblikkelig virkning.

 • Eliteudøveren skal efterleve deres personlige kontrakter med Sparta ift. påklædning til stævner.

6. Fortrydelsesret

 • Ved køb af et medlemskab i Sparta har medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftale om medlemskabet blev indgået. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan medlemmet vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten. For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal medlemmet inden udløb af fortrydelsesfristen give Sparta skriftlig besked herom ved at henvende sig til Spartas kundeservice. Medlemmet er forpligtet til at betale for medlemskabet fra medlemskabets aftalte startdato. Medlemmet er derfor ved tilbagetræden fra parternes aftale pligtig at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret.

7. Medlemsbetingelsernes omfang

 • Ovenstående gælder for alle medlemmer og aktiviteter afholdt i regi af Sparta, hvor medlemmet deltager, herunder events, træningslejre, festarrangementer m.m.

Medlems- betingelser

Download Medlemsbetingelser her